Kurunegala Clock Tower

Kurunegala Clock Tower
The Kurunegala Clock Tower (Sinhala: කුරුණෑගල ඔරලෝසු කණුව; Tamil: குருணாகல் மணிக்கூட்டுக் கோபுரம்) is located in the middle of Kurunegala town, Sri Lanka.

History
The clock tower was built in 1922 to remember those who died in the First (1914-1918) and the Second World Wars (1939–1945). The English, Sinhala and Tamil inscriptions on the tower can be read as follows;
This clock tower was erected in memory of those who went from the North Western province at the call of duty and gave their lives for the empire in the World War in 1914–1918
ක්‍රි.ව. 1914 - 1918 මහ යුද්ධයේදී අධිරාජ්‍ය උදෙසා වයඹ පළාත වෙනුවෙන් ගොස් ජීවිත දානය කළ වීර පුරුෂයන් සිහිවීම පිණිසයි
கிபி 1914-1918 ம் ஆண்டு உலக மகாயுத்தத்தின் போது ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து வடமோ மகாணத்தின் சார்பாக போர்க்களத்தில் உயிர்த்யாகங்களபுரிந்த மகா விர புருசாத்மாக்களின் ஞாபகார்த்தமாக
The tower
The tower which is made almost entirely of cement and granite is square in shape. At the lower part of the tower are four gates facing four directions and three of them are used to indicate the intention of construction of the clock tower and the names of the soldiers who died in World War I and II. Inside the clock tower is a staircase built for its ascent, of which 4 steps are made of concrete while the remaining are made of wood.

Attribution
1) Clock Tower (Kurunegala) by AntanO is licensed under the CC BY-SA 4.0

Location Map
This page was last updated on 5 November 2022
Previous Post Next Post