Sunday, July 12, 2020

Nampota

Nampota (also called as Vihara-asna) is an ancient Sinhalese text that lists the principle Buddhist temples in Sri Lanka. The author of the text is not known and the work is considered to be a one compiled after the 14th century (Wikramasinghe, 1900). The text was also one of the books used in schools attached to Buddhist temples, which must be committed to memory (Wikramasinghe, 1900).

The list which contains 267 Vihara and Devalas were popular in the past among villagers and is said to be recited along with the Dorakada-asna in the course of a Pirith ceremony (Weerakone, 1991).

Original text
නමො බුද්‍ධාය
සගම, පස්ගම, අරත්තන, මාදන්වල, විල්වල, කඩදොර, මොරපාය, දිඹුල, පුසුල්පිටිය, නියම්ගම්පායස්ථානය, වල්වාසගොඩ, සැලව, අරම, මැදිළිය, දික්පිටිය, බම්පනේ, කාරියගම, දඩගමුව, අළුත් නුවර, පරණ නුවර, මාවෙල, මාකඩවර, හිඟුල, කප්පාගොඩ, පදීදොර, උතුරාවල, අම්බුළුගල, දනගිරිගල, වාගිරිගල, ලෙනගල, අලවතුර, වතුර, මාකුරාව, කවුඩුගම, බිසෝවෙල, දැදිගම, අරන්දොර, දොරවක, මඩබඩවිට, තොටගෙදර, මදුරුපිටිය, අත්තනගල්ල, ඌරාවෙල, ගොඩගෙදර, දොරණෑගොඩ, යටවත්ත, රාගම, මීගමුව, දඹදෙණිය, බෙලිගල, නවගමුව, බමුණුගම, වට්ටාරම, වතුදෙණිය, පුහුරිය, ගල්බඩගම, කොල්ලුර, ඔකඳපළ, උඩපළ, අල්ගම, නවකෙළගමුව, ඇත්කඳ විහාරය, කුරුණෑගල, කුරුවෙණියාගල, ආඳාගල, ඉබ්බාගල, යක්දෙස්සාගල, නාථගම, සංවැල්ල, කඩිකාව, මලගණේ, කබල්ලෑලෙන, නියඳවනේ, නාගල විහාරය, රැස්වෙහෙරුව, තලන්ගමුව, පෙරියකඩුව, දේවගිරි විහාරය, සංගමු විහාරය, උතුරුපවු විහාරය, බුජස්ලෙන, යාම්ලෙන, ජයකඩුලෙන, සැඟෑලෙන, කුඹුරුලෙන, රිදීලෙන, රම්බඩගල්ල, දෙල්විට, විල්ගම, අස්ගිරිය, රුසීගම, ඇම්බැක්ක, මිලිලවාණය, බඹාවිහාරය, රන්ගිරිදඹුල්ල, සීගිරිය, කලාවැව, බළල්ලෑව, අනුරාධපුරයෙහි ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ, ලෝවා මහා ප්‍රාසාද ස්ථානය, මිරිසවැටි විහාරය, අභයගිරි විහාරය, දෙනා නඛය, භගිරි නඛය, රත්නමාලී චෛත්‍යය, ථූපාරාම වෛත්‍යය, මිහින්තලය, අටසැටලෙන, නිතුපත්පාන, සුරුලුමහමුනියාව, මුන්නේස්සරම, ඇත්තල, මක්කම, මන්නාරම, මාන්තෝට්‍ටම, පොම්පරිප්පුව, මල්විල, දෙමළපට්ටනමෙහි නාගකෝවිල, කදුරුගොඩ විහාරය, තෙලිපොල, මල්ලාගම, මිණිවන්ගොමු විහාරය, තන්නි දිවයින, අග්නි දිවයින, නාග දිවයින, පුවඟු දිවයින, කාර දිවයින, මොල්ලියාවල, තිරිකුණාමලය, විල්ගම් වෙහෙර, තිස්ස මහ වෙහෙර, ඉලන්දගොඩ, කදුරුකෝට්‍ටයෙහි ඇතුබඳය, ලඞ්‍කාතිලකය, ගඩලාදෙණිය, විජයොත්පාය, අභය ගිරි විහාරය, ජේතවන විහාරය, කපිල විහාරය, ඉසිපතනාරාමය, කුසිනාරාමයේ සිටිපිළිම ගෙය, පූර්‍වාරාමය, දක්‍ෂිණාරාමය, පශ්චිමාරාමය, උත්තරාරාමය, සළුමිණිසෑය, සිළුමිණිසෑය, දෙමළ මහ සෑය, පොළොන්නරු විහාරය, සුළුන්නරු විහාරය, සිතුල්පවු විහාරය, ධනංජය විහාරය, කුකුළුවා විහාරය, දඹුලාගල් විහාරය, නකා වෙහෙර, මියුඟුණා වෙහෙර, සොරන්නා තොට, බදුලු වෙහෙර, යුඳඟනා පිටිය, රුහුණුබද කතරගම, උග්ගල් අළුත්නුවර, තඹගමුව, මුල්ගිරිය, ඔවාගිරි විහාරය, දෙව්නුවරෙහි දිව්‍යරාජ භවනය, ඔත්පිළිම ගෙය, ගල්ගණේ, වැලිගම අග්‍රබෝධි විහාරය, පරගොඩ විහාරය, තොටගමු විහාරය, ගලපාත විහාරය, බෝධිමලු විහාරය, වනවාස විහාරය, බෙම්වෙහෙර, බෙම්තොට, කළුතොට, සොරණ, විසිදාගම, කොතලාවල, රඹුක්කන, පානදුරේ දේවාලය, බෙලන්විල, පැපිළියාන, නාවින්න, විජයාරාමය, සුභද්‍රාරාමය, ජයවර්‍ධන කෝට්ටයෙහි ඔත්පිළිම ගෙය, ෂන්මුඛ දේවාලය, කිත්සිරිමෙවන් කැළණිය, රජමහ කැළණිය, විභීෂණ දේවාලය, වැලිවිට, බොල්ලෑගල, සංවැල්ල, සේවාගම, දිසාපති නුගය, කඩුදෙවොල, බෝමිරිය, කෙහෙල්බටුවාව, අතුරුගිරි විහාරය, දෙනගමුව, දෙල්ගමුව, බටුගෙදර, දෙනවක, සබරගමුව, ගලීමලය, සමන්තකූට පර්‍වතය, දිවාගුහාව, බල්ලාහෙල, සිඳගල, කළුගමුව, ගංගාතිලක විහාරය, කුඹල්ඔළුව, අලුදෙණිය, කොටකේදෙණිය, ඉලුපැන්දෙණිය, සේන්දෙණිය, නිග්ගම්මන, අරත්තන, සන්තානාගොඩ, වේගිරිය, ඇම්බැක්ක, වටදාගෙය, දෑලිවෙල, ගඟුල්දෙණිය, උරුලෑදෙණිය, කොටබෝගොඩ, රම්මුංගොඩ, දෙල්දෙණිය, මැණික්දිවෙල, මොනරාගොඩ, කොළුගල, වල්ගම්පාය, දම්තොටවතුර, සියඹලාගොඩ, දොඩම්වල, දියකෙළිනාවල, සූරියගොඩ, කොබ්බෑකඩුව, ගන්නොරුව, කුළුගම්මන, මාගම්මන, අත්තරගම, මැදවෙල, ගල්ලෑල්ල, දොළපීල්ල, අලවතුගොඩ, කොහොන, තිබ්බොටුවාව, ඇඹිල්ල විහාරය, ආලෝක විහාරය, කුරුවාබෝගම්බර, කඩුවෙල, දුනුවිල, ඇඹෙල, නිත්තවෙල, සිරිමල්වත්ත, අමුණුගම, ගංගාරාම විහාරය, සෙංකඩගල, අළුත් විහාරය, පරණ විහාරය, නාගවිමානය, උපෝසථාරාමය, ශ්‍රී දංෂ්‍ට්‍රා දළදා මන්‍දිරය ඇතුළු වූ සියලු විහාර දේවාලයවල අධිගෘහිත දෙවි මහරජාණන් තමනුත්, තමන්ගේ සහ පිරිවර දෙවියනුත් සන්දෘෂ්‍ට සම්‍භක්‍ත දෙවියනුත්, උපවෙනෙහි දෙවියනුත්, නොහැර කැඳවාගෙන මඞ්‍ගල සූත්‍රාදි බණ අසනු පිණිස ඊම සමග මහා සඞ්‍ඝයා වහන්සේට අභිමත දෝ, අභිමත දෝ, අභිමත දෝ! අහිමතයි, අභිමතයි, අහිමතයි! සමග මහා සඞ්‍ඝයා වහන්සේ සඟ ව වදාළ මෙහෙවර සඞ්‍ඝාණත්‍තිය නූගුළුවා ඉයැ යුතු.
Identification of temples
This is an incomplete list prepared by "Lanka Pradeepa".

No. Name Present site (or probable)
1 සගම (Sagama)
2 පස්ගම (Pasgama)
3 අරත්තන (Arattana)
4 මාදන්වල (Madanwala)
5 විල්වල (Wilwala)
6 කඩදොර (Kadadora)
7 මොරපාය (Morapaya)
8 දිඹුල (Dimbula)
9 පුසුල්පිටිය (Pusulpitiya)
10 නියම්ගම්පායස්ථානය
 (Niyamgampayastanaya)
Niyamgampaya Raja Maha Viharaya, Kandy
11 වල්වාසගොඩ (Valvasagoda)
12 සැලව (Selawa)
13 අරම (Arama)
14 මැදිළිය (Mediliya)
15 දික්පිටිය (Dikpitiya)
16 බම්පනේ (Bampane)
17 කාරියගම (Kariyagama)
18 දඩගමුව (Dadagamuwa)
19 අළුත් නුවර (Alut-nuwara)
20 පරණ නුවර (Parana-nuwara)
21 මාවෙල (Mawela)
22 මාකඩවර (Makadawara)
23 හිඟුල (Hingula)
24 කප්පාගොඩ (Kappagoda)
25 පදීදොර (Padeedora)
26 උතුරාවල (Uturawala)
27 අම්බුළුගල (Ambulugala)
28 දනගිරිගල (Danagirigala)
29 වාගිරිගල (Vagirigala)
30 ලෙනගල (Lenagala)
31 අලවතුර (Alavatura)
32 වතුර (Vatura)
33 මාකුරාව (Makurawa)
34 කවුඩුගම (Kawdugama)
35 බිසෝවෙල (Bisowela)
36 දැදිගම (Dedigama)
37 අරන්දොර (Arandora)
38 දොරවක (Dorawaka)
39 මඩබඩවිට (Madabadawita)
40 තොටගෙදර (Totagedara)
41 මදුරුපිටිය (Madurupitiya)
42 අත්තනගල්ල (Attanagalla) Attanagalla Raja Maha Viharaya
43 ඌරාවෙල (Urawela)
44 ගොඩගෙදර (Godagedara)
45 දොරණෑගොඩ (Doranegoda)
46 යටවත්ත (Yatawatta) Yatawatta Purana Viharaya, Gampaha
47 රාගම (Ragama)
48 මීගමුව (Meegamuwa)
49 දඹදෙණිය (Dambadeniya)
50 බෙලිගල (Beligala)
51 නවගමුව (Nawagamuwa)
52 බමුණුගම (Bamunugama)
53 වට්ටාරම (Vattarama)
54 වතුදෙණිය (Watudeniya)
55 පුහුරිය (Puhuriya)
56 ගල්බඩගම (Galbadagama)
57 කොල්ලුර (Kollura)
58 ඔකඳපළ (Okandapala)
59 උඩපළ (Udapala)
60 අල්ගම (Algama)
61 නවකෙළගමුව (Nawakelagamuwa)
62 ඇත්කඳ විහාරය
(Athkanda Viharaya)
Athkanda Raja Maha Viharaya, Kurunegala
63 කුරුණෑගල (Kurunegala)
64 කුරුවෙණියාගල (Kuruweniyagala)
65 ආඳාගල (Andagala)
66 ඉබ්බාගල (Ibbagala)
67 යක්දෙස්සාගල (Yakdessagala)
68 නාථගම (Nathagama)
69 සංවැල්ල (Sanwella)
70 කඩිකාව (Kadikawa)
71 මලගණේ (Malagane)
72 කබල්ලෑලෙන (Kaballelena)
73 නියඳවනේ (Niyandawane)
74 නාගල විහාරය (Nagala Viharaya)
75 රැස්වෙහෙරුව (Reseveheruwa)
76 තලන්ගමුව (Thalangamuwa)
77 පෙරියකඩුව (Periyakaduwa)
78 දේවගිරි විහාරය (Devagiri Viharaya)
79 සංගමු විහාරය (Sangamu Viharaya)
80 උතුරුපවු විහාරය
(Uturupaw Viharaya)

81 බුජස්ලෙන (Bujaslena)
82 යාම්ලෙන (Yamlena)
83 ජයකඩුලෙන (Jayakadulena)
84 සැඟෑලෙන (Sengelena)
85 කුඹුරුලෙන (Kumburulena) Kumburulena Viharaya, Kurunegala
86 රිදීලෙන (Rideelena)
87 රම්බඩගල්ල (Rambadagalla)
88 දෙල්විට (Delwita)
89 විල්ගම (Wilgama)
90 අස්ගිරිය (Asgiriya)
91 රුසීගම (Ruseegama)
92 ඇම්බැක්ක (Embekka)
93 මිලිලවාණය (Mililawanaya)
94 බඹාවිහාරය (Bamba-viharaya)
95 රන්ගිරිදඹුල්ල (Rangiri-dambulla) Dambulla Raja Maha Viharaya, Matale
96 සීගිරිය (Sigiriya)
97 කලාවැව (Kalawewa)
98 බළල්ලෑව (Balallewa)
99 අනුරාධපුරයෙහි ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ
(Anuradhapurayehi Sri Maha Bodhin Vahanse)
Sri Maha Bodhiya, Anuradhapura
100 ලෝවා මහා ප්‍රාසාද ස්ථානය
(Lova-maha-prasada Stanaya)
Lovamahapaya, Anuradhapura
101 මිරිසවැටි විහාරය (Mirisaweti Viharaya) Mirisawetiya, Anuradhapura
102 අභයගිරි විහාරය (Abhyagiri Viharaya)
103 දෙනා නඛය (Dena-nakhaya)
104 භගිරි නඛය (Bhagiri-nakhaya)
105 රත්නමාලී චෛත්‍යය
(Ratnamali Cheitya)
Ruwanweliseya, Anuradhapura
106 ථූපාරාම චෛත්‍යය (Thuparama Cheitya) Thuparamaya, Anuradhapura
107 මිහින්තලය (Mihintalaya) Mihintale Monastery, Anurdhapura
108 අටසැටලෙන (Atasetalena) Ata Seta Len, Anurdhapura
109 නිතුපත්පාන (Nitupatpana)
110 සුරුලුමහමුනියාව (Surulumahamuniyawa)
111 මුන්නේස්සරම (Munnessarama)
112 ඇත්තල (Eththala)
113 මක්කම (Makkama)
114 මන්නාරම (Mannarama)
115 මාන්තෝට්‍ටම (Manthottama)
116 පොම්පරිප්පුව (Pomparippuwa)
117 මල්විල (Malwila)
118 දෙමළපට්ටනමෙහි නාගකෝවිල
(Demalapattanamehi Naga-kovila)
Nagar Kovil in Vadamarachchi, Jaffna
119 කදුරුගොඩ විහාරය (Kadurugoda Viharaya) Kadurugoda Viharaya, Jaffna
120 තෙලිපොල (Telipola) Present Telippalai, Jaffna
121 මල්ලාගම (Mallagama) Present Mallakam, Jaffna
122 මිණිවන්ගොමු විහාරය
(Miniwangomu Viharaya)
Present Vimanakamam (in Valikamam), Jaffna
123 තන්නි දිවයින (Thanni Divaina) Present Tanativu (Kayts), Jaffna
124 අග්නි දිවයින (Agni Divaina)
125 නාග දිවයින (Naga Divaina) Present Nainativu, Jaffna
126 පුවඟු දිවයින (Puvangu Divaina) Present Punkudutivu, Jaffna
127 කාර දිවයින (Kara Divaina) Present Karativu, Jaffna
128 මොල්ලියාවල (Molliyawala)
129 තිරිකුණාමලය (Tirikunamalaya)
130 විල්ගම් වෙහෙර (Vilgam Vehera)
131 තිස්ස මහ වෙහෙර
(Tissa-maha-vehera)

132 ඉලන්දගොඩ (Ilandagoda)
133 කදුරුකෝට්‍ටයෙහි ඇතුබඳය
(Kadurukottayehi Athubandaya)

134 ලඞ්‍කාතිලකය (Lankatilakaya) Lankatilaka Viharaya, Kandy
135 ගඩලාදෙණිය (Gadaladeniya) Gadaladeniya Viharaya, Kandy
136 විජයොත්පාය (Vijayothpaya)
137 අභයගිරි විහාරය (Abayagiri Viharaya)
138 ජේතවන විහාරය (Jetavana Viharaya)
139 කපිල විහාරය (Kapila Viharaya)
140 ඉසිපතනාරාමය (Isipatanaramaya)
141 කුසිනාරාමයේ සිටිපිළිම ගෙය
(Kusinaramaye-siti-pilima-geya)

142 පූර්‍වාරාමය (Purvaramaya)
143 දක්‍ෂිණාරාමය (Dakshinaramaya)
144 පශ්චිමාරාමය (Pashchimaramaya)
145 උත්තරාරාමය (Uttararamaya)
146 සළුමිණිසෑය (Saluminiseya)
147 සිළුමිණිසෑය (Siluminiseya)
148 දෙමළ මහ සෑය (Demala-maha-seya)
149 පොළොන්නරු විහාරය
(Polonnaru Viharaya)

150 සුළුන්නරු විහාරය
(Sulunnaru Viharaya)

151 සිතුල්පවු විහාරය (Sithulpaw Viharaya)
152 ධනංජය විහාරය
(Dananjaya Viharaya)

153 කුකුළුවා විහාරය (Kukuluwa Viharaya)
154 දඹුලාගල් විහාරය
(Dambulagal Viharaya)

155 නකා වෙහෙර (Naka Vehera)
156 මියුඟුණා වෙහෙර (Miyinguna Vehera)
157 සොරන්නා තොට (Soranna-tota)
158 බදුලු වෙහෙර (Badulu Vehera)
159 යුඳඟනා පිටිය (Yudagana-pitiya)
160 රුහුණුබද කතරගම (Ruhunubada Kataragama)
161 උග්ගල් අළුත්නුවර (Uggal Alutnuwara)
162 තඹගමුව (Tambagamuwa)
163 මුල්ගිරිය (Mulgiriya)
164 ඔවාගිරි විහාරය (Ovagiri Viharaya)
165 දෙව්නුවරෙහි දිව්‍යරාජ භවනය
(Devnuwarehi Diwyaraja Bhavanaya)

166 ඔත්පිළිම ගෙය (Oth-pilima-geya)
167 ගල්ගණේ (Galgane)
168 වැලිගම අග්‍රබෝධි විහාරය
(Weligama Agrabodhi Viharaya)

169 පරගොඩ විහාරය (Paragoda Viharaya)
170 තොටගමු විහාරය
(Thotagamu Viharaya)

171 ගලපාත විහාරය (Galapata Viharaya)
172 බෝධිමලු විහාරය
(Bodhimalu Viharaya)

173 වනවාස විහාරය (Vanavasa Viharaya)
174 බෙම්වෙහෙර (Bemvehera)
175 බෙම්තොට (Bemtota)
176 කළුතොට (Kalotota)
177 සොරණ (Sorana)
178 විසිදාගම (Visidagama)
179 කොතලාවල (Kotalawala)
180 රඹුක්කන (Rambukkana)
181 පානදුරේ දේවාලය (Panadure devalaya)
182 බෙලන්විල (Belanwila)
183 පැපිළියාන (Pepiliyana)
184 නාවින්න (Navinna)
185 විජයාරාමය (Vijayaramaya)
186 සුභද්‍රාරාමය (Subhadraramaya)
187 ජයවර්‍ධන කෝට්ටයෙහි ඔත්පිළිම ගෙය
(Jayawardana Kottayehi Oth-pilima-geya)
Image house of Kotte Raja Maha Viharaya, Colombo
188 ෂන්මුඛ දේවාලය
(Shanmukha Devalaya)
Devalaya situated in the premises of Kotte Raja Maha Viharaya, Colombo
189 කිත්සිරිමෙවන් කැළණිය
(Kitsirimevan Kelaniya)
Kelaniya Kitsirimevan Viharaya, Colombo
190 රජමහ කැළණිය
(Raja-maha Kelaniya)
Kelaniya Raja Maha Viharaya, Gampaha
191 විභීෂණ දේවාලය (Vibishana Devalaya)
192 වැලිවිට (Weliwita)
193 බොල්ලෑගල (Bollegala)
194 සංවැල්ල (Sanwella)
195 සේවාගම (Sewagama)
196 දිසාපති නුගය (Disapati Nugaya)
197 කඩුදෙවොල (Kadu Devola)
198 බෝමිරිය (Bomiriya)
199 කෙහෙල්බටුවාව (Kehelbatuwawa)
200 අතුරුගිරි විහාරය (Athurugiri Viharaya)
201 දෙනගමුව (Denagamuwa)
202 දෙල්ගමුව (Delgamuwa)
203 බටුගෙදර (Batugedara)
204 දෙනවක (Denawaka)
205 සබරගමුව (Sabaragamuwa)
206 ගලීමලය (Galeemalaya)
207 සමන්තකූට පර්‍වතය
(Samantakuta Parvataya)
Sri Pada, Ratnapura
208 දිවාගුහාව (Diva-guhawa)
209 බල්ලාහෙල (Ballahela)
210 සිඳගල (Sindagala)
211 කළුගමුව (Kalugamuwa)
212 ගංගාතිලක විහාරය
(Gangatilaka Viharaya)

213 කුඹල්ඔළුව (Kumbal-oluwa)
214 අලුදෙණිය (Aludeniya)
215 කොටකේදෙණිය (Kotakedeniya)
216 ඉලුපැන්දෙණිය (Ilupendeniya)
217 සේන්දෙණිය (Sendeniya)
218 නිග්ගම්මන (Niggammana)
219 අරත්තන (Arattana)
220 සන්තානාගොඩ (Santanagoda)
221 වේගිරිය (Vegiriya)
222 ඇම්බැක්ක (Embekka)
223 වටදාගෙය (Vatadageya)
224 දෑලිවෙල (Deliwela)
225 ගඟුල්දෙණිය (Ganguldeniya)
226 උරුලෑදෙණිය (Uruledeniya)
227 කොටබෝගොඩ (Kotabogoda)
228 රම්මුංගොඩ (Rammungoda)
229 දෙල්දෙණිය (Deldeniya)
230 මැණික්දිවෙල (Menikdiwela)
231 මොනරාගොඩ (Monaragoda)
232 කොළුගල (Kolugala)
233 වල්ගම්පාය (Valgampaya)
234 දම්තොටවතුර (Damtotavathura)
235 සියඹලාගොඩ (Siyambalagoda)
236 දොඩම්වල (Dodamwala)
237 දියකෙළිනාවල (Diyakelinawala)
238 සූරියගොඩ (Suriyagoda)
239 කොබ්බෑකඩුව (Kobbekaduwa)
240 ගන්නොරුව (Gannoruwa)
241 කුළුගම්මන (Kulugammana)
242 මාගම්මන(Magammana)
243 අත්තරගම (Attaragama)
244 මැදවෙල (Medawela)
245 ගල්ලෑල්ල (Gallella)
246 දොළපීල්ල (Dolapeella)
247 අලවතුගොඩ (Alavatugoda)
248 කොහොන (Kohona)
249 තිබ්බොටුවාව (Tibbotuwawa)
250 ඇඹිල්ල විහාරය (Embilla Viharaya)
251 ආලෝක විහාරය (Aloka Viharaya)
252 කුරුවාබෝගම්බර (Kuruwabogambara)
253 කඩුවෙල (Kaduwela)
254 දුනුවිල (Dunuwila)
255 ඇඹෙල (Ambela)
256 නිත්තවෙල (Nittawela)
257 සිරිමල්වත්ත (Sirimalwatta)
258 අමුණුගම (Amunugama)
259 ගංගාරාම විහාරය (Gangarama Viharaya)
260 සෙංකඩගල (Senkadagala)
261 අළුත් විහාරය (Alut-viharaya)
262 පරණ විහාරය (Parana-viharaya)
263 නාගවිමානය (Naga Vimanaya)
264 උපෝසථාරාමය (Uposataramaya)
265 ශ්‍රී දංෂ්‍ට්‍රා දළදා මන්‍දිරය
(Sri Danshtra Dalada Mandiraya)


References
1) Weerakone, T.B., 1991. The study of place names in Sri Lanka. Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, New Series, Vol. 36 (1991/1992). pp.28-95.
2) Wikramasinghe, D.M.D.Z., 1900. Catalogue of the Sinhalese Manuscripts in the British Museum: London. p.41.
This page was last updated on 5 August 2020
For a complete tourist map follow this link: Lankapradeepa Tourist Map

0 comments:

Post a Comment